درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

بعضا مشاهده شده که تعدادی از کارگاه ها اقدام به دستکاری کنتور و نصب انشعابات غیر مجاز قبل کنتور نموده اند که پس از مشاهده قطع و شامل هزینه هائی گردیده است.

 به کلیه کارگاه اعلام می گردد از تاریخ 95/12/01 در صورت مشاهده هر گونه دخالت و یا انشعاب غیر مجاز  علاوه بر جریمه های سنگین به امور قضائی معرفی خواهند شد.

مسئول امور آب شهرک


تعداد بازدید : 336
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394