درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

در این شماره اشاره شده است به: 

- آبگیری استخر شهرک

-گزارش اهم عملکرد  واحدهای شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد 2  (واحد حراست، واحد فضای سبز، واحد آتش نشانی و واحد hsee

- بازدید مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد2 از کارخانه شید کو

- تفاوت پایه سنوات و حق سنوات 

             - 


تعداد بازدید : 257
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394