درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد دو سهامی خاص به شناسه ملی 14005080026 در تاریخ 31/05/96 ساعت 10 صبح با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- صورتهای مالی منتهی به 30/12/95  به تایید و تصویب سهامداران رسید.
2-هیات مدیره منتخب به ترتیب اخذ آرا ، شرکت آذران ذوب به نمایندگی آقای احمد توکلی - کارتن سازی ایرکا به نمایندگی آقای رسول جمشیدیان و شرکت جهان صنعت انصار به نمایندگی آقای مهدی کرمانی و   شرکت نوین کاوه کهندژ به نمایندگی آقای محمد رضا محمودیه نجف آبادی و  شرکت کهکشان نورد سپاهان به نمایندگان آقای محمد حسن ترکی نجف آبادی به عنوان اعضای اصلی و شرکت سازه پویای اسپادان به نمایندگی آقای سید بهروز باقری و شرکت سامان سازه زاینده رود به نمایندگی آقای حسین حق پرستی نجف آبادی  به عنوان اعضای علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.

3.  موسسه حسابرسی آگاه تر از مدبر(حسابداران رسمی) , بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی گلستانه ورسفادرانی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
4.  مقرر گردید تا ثبت آگهی تغییرات صاحبان امضاء هیات مدیره قبلی نسبت به امضاء چک جهت پرداخت هزینه ها ی شرکت اقدام نمایند.


تعداد بازدید : 386
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394