درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

از کلیه سهامداران  مستقر در شهرک درخواست می شود با توجه به  استقرار و شروع به کار دفتر فنی و نظارت از تاریخ 96/06/27 و بر اساس آیین نامه تنظیم شده , در راستای پیشرفت اهداف شهرک وبهینه سازی امور جاری و روزمره کلیه انتقادات, نظرات وپیشنهادات خود را بعنوان ناظر منافع خود به این دفتر اعلام فرمایند.
موضوعات اصلی دفتر: 
- بحث و بررسی در خصوص مشکلات و تعیین جاده ورودی شهرک.
- بررسی راهکار ها و شرایط تکمیل پست برق.
 - بررسی مبحث ورود واستقرارخوشه ریختگران آلومینیوم جدید با ضوابط خاص.


تعداد بازدید : 312
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394