درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

 مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد 2- نوبت دوم –
 با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی بودجه (نوبت اول ) در تاریخ 96/11/14 به دلیل به حد نصاب نرسیدن رسمیت پیدا نکرد، از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی که ساعت 10 روز چهارشنبه 96/12/16 در محل دفتر هیات مدیره واقع درمیدان کارگر-ساختمان آتش نشانی برگزار می گردد حضور بهم رسانید.  
موضوعات قابل ارائه: 
1- گزارش هیات مدیره از عملکرد شش ماهه  دوم.
۲-  رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال 97 طبق ماده 12 اساسنامه.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق ماده ۱۶ اساسنامه بر عهده مجمع عمومی است.
 هیات مدیره شهرک صنعتی نجف آباد2


تعداد بازدید : 361
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394